Dnevni horoskop za 22. april

post-img Foto: Horoscop
Horoskopius 22.04.2024. 07:04

Dnevni horoskop za 22. april

Ovan – Ko­č­ni­ce na po­slov­nom po­lju ne­će­te uspje­ti da pre­va­zi­đe­te ta­ko la­ko. Bi­će vam po­tre­b­no dos­ta vre­me­na. Ni­ste za­do­vo­lj­ni sa­mo­ćom i ima­te po­tre­bu da na­đe­te oso­bu za lju­bav­nu ve­zu. Pa­zi­te na osJe­tlji­vu be­ši­ku.

Bik – Mo­že­te da oče­ku­je­te da će­te ima­ti pri­li­ku da na­pre­du­je­te ia­ko sa­da ta­ko ne­što ni­ste ima­li u pla­nu. U ko­mu­ni­ka­ci­ji s vo­lje­nom oso­bom po­la­ko do­la­zi­te do ot­kri­ća ne­kih no­vih isti­na o njoj i nje­noj pro­šlos­ti. Pa­zi­te na si­nu­se.

Blizanci – Sta­bi­li­za­ci­ja na po­lju fi­nan­si­ja je pred va­ma. Bi­će­te ge­ne­ral­no za­do­vo­lj­ni sta­njem na po­slov­nom po­lju. Po­red vo­lje­ne oso­be ima­te sve ono što že­li­te. Va­ša ve­za do­bro fu­n­k­cio­ni­še i za­do­vo­lj­ni ste. Po­vo­ljan je pe­riod za po­če­tak di­je­te.

Rak – Ni­je vam lak dan na po­slu. Ima­te dos­ta lije­pih vije­sti. Va­žno je da po­red sve­ga osta­ne­te sa­svim smi­re­ni. Do­šli ste do svo­je gra­ni­ce izdr­žlji­vos­ti i ne­ke stva­ri ne­će­te to­le­ri­sa­ti ka­da je vaš par­t­ner u pi­ta­nju. Pro­ble­mi s vi­dom.

Lav – Ono što ste pla­ni­ra­li na po­slov­nom po­lju, da­nas ne­će mo­ći da se rea­li­zu­je. Po­ka­ži­te do­vo­lj­no str­plje­nja. Su­m­nja­te u par­t­ne­ro­vu iskre­nost, ali ne­ma­te ni do­kaz da la­že. Vrije­me je da ve­ru­je­te svo­joj in­tui­ci­ji. De­pre­si­ja.

Devica – Po­ku­ša­va­te da po­mo­g­ne­te ne­ko­me od ko­le­ga, ali bi­ste ti­me mo­gli da ne­svje­sno ugro­zi­te svo­ju po­slov­nu po­zi­ci­ju. Ni­ste ra­spo­lo­že­ni za no­vu ve­zu jer još uvek pa­ti­te za oso­bom iz pro­šlos­ti, ko­ju vo­li­te i da­lje. Pro­ble­mi sa zglo­bo­vi­ma.

Vaga – Pred va­ma je dan to­kom ko­jeg će­te mo­ra­ti da se ozbi­lj­no po­sve­ti­te po­slu jer će­te ima­ti ve­li­ki broj oba­ve­za. Ima­te uti­sak da s vo­lje­nom oso­bom ne mo­že­te da rije­ši­te ne­ke pro­ble­me ko­ji vas pra­te već du­go. Pro­ble­mi s gla­vom.

Škorpija – Oče­ku­je vas opu­šten dan na po­slov­nom po­lju. Pred va­ma je fa­za u ko­joj će­te ima­ti pri­li­ku da se ma­lo od­mo­ri­te. Spre­m­ni ste da se po­sve­ti­te oso­bi do ko­je vam je sta­lo ka­ko bi­ste osvo­ji­li nje­no sr­ce. Zdra­vlje vam je do­bro.

Strijelac – U po­tra­zi ste za po­slom ko­ji bi vam do­nio bo­lju za­ra­du od tre­nu­t­ne. Osje­ća­te da je do­šlo vijre­me za pro­mje­ne. Ia­ko ste ima­li lo­ša isku­stva u pro­šlos­ti, to ne zna­či da ne­će­te kre­nu­ti da tra­ži­te ne­ku no­vu lju­bav. Pro­ble­mi zbog vi­ška ki­lo­gra­ma.

Jarac – Po­slov­no pu­to­va­nje je pro­šlo do­bro i za­do­vo­lj­ni ste oko­l­nos­ti­ma ko­je ima­te na ovom po­lju. Oso­ba s ko­jom ste u ve­zi po­ka­zu­je da je ja­ko lju­bo­mor­na, a va­ma to sme­ta i po­la­ko se uda­lja­va­te od nje. Pro­ble­mi s ko­žom.

Vodolija – Po­vo­ljan dan za po­sao je ispred vas. Mo­že­te da oče­ku­j­te da će­te va­žne pro­ble­me uspje­ti da rije­ši­te. Za­ni­mlji­vo po­znan­stvo vas oče­ku­je u na­red­nom pe­rio­du. Osje­ća­te da ste spre­m­ni za po­če­tak no­ve ve­ze. Odli­č­no se osje­ća­te.

Ribe – Pri­li­č­no ste ne­r­vo­zni i ima­te dos­ta ko­č­ni­ca i ko­m­pli­ka­ci­ja na po­lju po­sla. Ni­je vam po­vo­ljan dan. Par­t­ner će vam po­ka­za­ti da od vas oče­ku­je ne­ke pro­mje­ne ako že­li­te da se ve­za na­sta­vi. Na­gla­še­ni su ose­tlji­vi zu­bi i de­sni.

Komentariši

Vaša e-mail adresa neće biti objavljena. Neophodno je ispuniti sva polja označena sa *

Prije pisanja komentara molimo da se upoznate sa Pravilima komentarisanja.


Sačuvaj moje podatke na ovom pregledniku