Pravila komentarisanja

Portal 24kroz7 ima zajednicu komentatora i u svakom pogledu podržavamo komentarisanje na našem portalu. Kako bismo zadržali visoki nivo komunikacije naši administratori pregledaju svaki komentar. Molimo vas da se pridržavate pravila komentarisanja i lijepog ponašanja na portalu. Ukoliko vaši komentari ne doprinose na konstruktivan način zajednici postoji mogućnost da vaši komentari ili vaš korisnički račun bude uklonjen sa našeg portala.

Cijenimo obazrivu, konstruktivnu diskusiju, ali komentari kojima se vrijeđa autor ili kleveće neka organizacija nisu prihvatljivi. Takođe, cijenimo informacije ili pojašnjenja o trenutnim vijestima.

Primjedbe na naše sadržaje ili izvještavanje možete poslati na mail portal@24kroz7.com

Pravila komentarisanja koja se primjenjuju na portalu nisu tu da bi se uskratilo demokratsko pravo na mišljenje već da bi se svim korisnicima pružilo što ugodnije okruženje za konstruktivnu raspravu.

Prilikom komentarisanja na web portalu www.24kroz7.com nije dopušteno:

 • Vrijeđanje autora, drugih korisnika ili bilo kojih drugih lica neće biti tolerisano, a korisnicima koji u više navrata objavljuju takve komentare može biti zabranjena mogućnost komentarisanja.
 • Komentari koji sadrže psovke, lične uvrede ili pogrdne riječi su neprihvatljivi.
 • Rasistički, homofobni i seksitički ili bilo koji diskriminatorni kometari neće biti tolerisani.
 • Komentari koji podstiču druge da počine krivična djela neće biti tolerisani.
 • Ne objavljujte sadržaj koji ste kopirali od druge osobe i za koji niste dobili autorska prava.
 • Ne objavljujte istu ili vrlo slične poruke više puta.
 • Zabranjeno je reklamiranje i promocija roba i usluga, ili objave web adresa.
 • Nije prihvatljivo objavljivati svoje ili tuđe lične podatke (adresu, poslodavca, telefonski broj, e-mail adresu, itd.)
 • Nećemo prihvatiti klevetničke komentare koji mogu ugroziti ugled organizacije ili pojedinca.
 • Pritužbe na rad administratora možete slati na adresu portal@24kroz7.com.
 • Pritužbe i rasprave vezane uz rad administratora u komentarima će se brisati i eventualno sankcionisati.

Sadržaj ove stranice služi za opšte informisanje. Vi svojevoljno postavljate komentare, snosite odgovornost za njih i dajete nam dozvolu da ih koristimo brišemo ili objavljujemo bez najave.